skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Multimedia Information Systems xóa Tất cả các phiên bản eScholarship xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mid-air display experiments to create novel user interfaces

Rakkolainen, Ismo ; Höllerer, Tobias ; DiVerdi, Stephen ; Olwal, Alex

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Höllerer, Tobias
  2. Rakkolainen, Ismo
  3. Olwal, Alex
  4. DiVerdi, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...