skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản Stoett, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreconcilable differences: the International Whaling Commission and cetacean futures.(Viewpoints and Perspectives)(Viewpoint essay)

Stoett, Peter

The Review of Policy Research, Nov, 2011, Vol.28(6), p.631(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-132X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stoett, Peter
  2. Stoett, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...