skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Nhan đề tạp chí: Asian Survey xóa Chủ đề: Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwanese nationalism and its implications: testing the worst-case scenario

Yu - Shan Wu

Asian Survey, July-August, 2004, Vol.44(4), p.614(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan's Self-Conscious Nation-Building Project

Lynch, Daniel

Asian Survey, Jul/Aug 2004, Vol.44(4), pp.513-533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2004.44.4.513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2008: a time of challenge

Scalapino, Robert A.

Asian Survey, Jan-Feb, 2009, Vol.49(1), p.5(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling the Japan-South Korea "Virtual Alliance": Populism and Historical Revisionism in the Face of Conflicting Regional Strategies

Rozman, Gilbert ; Shin-Wha, Lee

Asian Survey, Sep/Oct 2006, Vol.46(5), pp.761-784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2006.46.5.761

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese-Korean Border Issue: An Analysis of a Contested Frontier

Gomà, Daniel

Asian Survey, Nov/Dec 2006, Vol.46(6), pp.867-880 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2006.46.6.867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement

Sukma, Rizal

Asian Survey, Jul/Aug 2009, Vol.49(4), pp.591-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.4.591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bhutan's Military Action against Indian Insurgents

Mazumdar, Arijit

Asian Survey, Jul/Aug 2005, Vol.45(4), pp.566-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2005.45.4.566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lynch, Daniel
  2. Mazumdar, Arijit
  3. Yu - Shan Wu
  4. Robert A. Scalapino
  5. Sukma, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...