skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Asian Survey xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Chủ đề: International relations xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Taiwanese Nationalism and Its Implications: Testing the Worst-Case Scenario
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwanese Nationalism and Its Implications: Testing the Worst-Case Scenario

Wu, Yu-Shan

Asian Survey, 08/2004, Vol.44(4), pp.614-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2004.44.4.614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2008: a time of challenge

Scalapino, Robert A.

Asian Survey, Jan-Feb, 2009, Vol.49(1), p.5(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino-Vietnamese relations in the early twenty-first century

Cheng, Joseph Y. S.

Asian Survey, March-April, 2011, Vol.51(2), p.379(405) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joseph Y. S. Cheng
  2. Cheng, Joseph
  3. Wu, Y.-S.
  4. Cheng, Joseph Y. S.
  5. Yu - Shan Wu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...