skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 土壤圈 xóa Tác giả/ người sáng tác: WANG xóa Chủ đề: Lead xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Redistribution of Pb, Zn and Cu Fractions in Tailing Soils Treated with Different Extractants - Redistribution of Pb, Zn and Cu Fractions in Tailing Soils Treated with Different Extractants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redistribution of Pb, Zn and Cu Fractions in Tailing Soils Treated with Different Extractants - Redistribution of Pb, Zn and Cu Fractions in Tailing Soils Treated with Different Extractants

LIU ; Yun ; ; ; Guo ; WANG ; Xian ; ; ; Hai ; ZENG ; Guang ; ; ; Ming ; LI ; Xin ; ZHOU ; Chun ; ; ; Hua ; FAN ; Ting ; LI ; Yong ; ; ; Li ; YUAN ; Xin ; ; ; Zhong ; LIU;Yun-Guo;WANG;Xian-Hai;ZENG;Guang-Ming;LI;Xin;ZHOU;Chun-Hua;FAN;Ting;LI;Yong-Li;YUAN;Xin-Zhong

土壤圈:英文版 - Pedosphere, 2006, Vol.16(3), pp.312-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China

Zhao, Yan-Feng ; Shi, Xue-Zheng ; Huang, Biao ; Yu, Dong-Sheng ; Wang, Hong-Jie ; Sun, Wei-Xia ; Öboern, I. ; Blombäck, K.

Pedosphere, 2/2007, Vol.17(1), pp.44-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10020160 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(07)60006-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. WANG
  2. Wang, Xian-Hai
  3. Liu, Yun-Guo
  4. Zeng, Guang-Ming
  5. Sun, Wei-Xia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...