skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa JSTOR Archival Journals xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Chủ đề: Middle East xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Middle East Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries

Klein, Janet

International Journal of Middle East Studies, Vol.37(3), pp.422-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taste of Modernity, Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus

Emon, Anver

International Journal of Middle East Studies, Vol.34(3), pp.580-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided Loyalties: Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of Empire.(Review)

Wedeen, Lisa

International Journal of Middle East Studies, Feb, 2001, Vol.33(1), p.146(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness

Massad, Joseph

International Journal of Middle East Studies, Vol.32(2), pp.306-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origins and Development of the Arab-Israeli Conflict

Anderson, Betty

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(4), pp.712-713 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Emon, Am
  2. Singer, A
  3. Wedeen, L
  4. Tschirgi, Dan
  5. Amy Singer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...