skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 土壤圈 xóa Tác giả/ người sáng tác: WANG xóa Chủ đề: Lead xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China - Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China - Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China

ZHAO ; Yan ; ; ; Feng ; SHI ; Xue ; ; ; Zheng ; HUANG ; Biao ; YU ; Dong ; ; ; Sheng ; WANG ; Hong ; ; ; Jie ; SUN ; Wei ; ; ; Xia ; I. ; OEBOERN ; K. ; BLOMBACK

土壤圈:英文版 - Pedosphere, 2007, Vol.17(1), pp.44-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redistribution of Pb, Zn and Cu Fractions in Tailing Soils Treated with Different Extractants 1 1 Project supported by the National High Technology Research and Development Program (863 Program) of China (No. 2001AA644020) and the Natural Science Foundation of Hunan Province (No. 04JJ3013)

Liu, Yun-Guo ; Wang, Xian-Hai ; Zeng, Guang-Ming ; LI, Xin ; Zhou, Chun-Hua ; Fan, Ting ; LI, Yong-Li ; Yuan, Xin-Zhong

Pedosphere, 2006, Vol.16(3), pp.312-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60057-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Xian-Hai
  2. Liu, Yun-Guo
  3. Zeng, Guang-Ming
  4. Shi, Xue-Zheng
  5. Blomback, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...