skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-handed navigation in a haptic virtual environment

Crossan, Andrew ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.676-681

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125589

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PygmyBrowse: a small screen tree browser

Band, Zvi ; White, Ryen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.514-519

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125562

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waypointing and social tagging to support program navigation

Storey, Margaret-Anne ; Cheng, Li-Te ; Bull, Ian ; Rigby, Peter

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1367-1372

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125704

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-visual overviews of complex data sets

Kildal, Johan ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.947-952

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125634

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach of a context-adaptive search agent for automotive environments

Ablassmeier, Markus ; Poitschke, Tony ; Rigoll, Gerhard

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1613-1618

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125745

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brewster, Stephen
  2. White, Ryen
  3. Cheng, Li-Te
  4. Bull, Ian
  5. Band, Zvi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...