skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Chủ đề: Computer Programs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A typology for educational interfaces

O'Shea, Tim

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.119-120

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120291

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Browsing digital video

Li, Francis ; Gupta, Anoop ; Sanocki, Elizabeth ; He, Li-Wei ; Rui, Yong

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.169-176

ISBN: 1581132166 ; ISBN: 9781581132168 ; DOI: 10.1145/332040.332425

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and evaluation of 3d models for electronic dental records

Marotta, Michael ; Phanichphant, Purin ; Malatack, Patrick ; Shah, Tej ; Price, Greg ; Thyvalikakath, Thankam ; Schleyer, Titus ; Hong, Jason

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.2567-2572

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1241042

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective navigation of children in virtual 3D environments

Volbracht, Sabine

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.75-76

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632763

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How younger and older adults master the usage of hyperlinks in small screen devices

Ziefle, Martina ; Schroeder, Ulrik ; Strenk, Judith ; Michel, Thomas

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.307-316

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240676

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making interactions visible: tools for social browsing

Davenport, Elisabeth ; Connolly, Reuben ; Spence, Robert ; Buckner, Kathy ; Whyte, Angus ; Barr, Kirsty

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.35-36

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632742

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secondary navigation in software wizards

Burton, Mary ; Wickham, Daina ; Phelps, Lori ; Spain, Kelly ; Crews, Janna ; Rich, Nicki

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.294-295

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632896

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-handed interaction techniques for multiple pressure-sensitive strips

Blaskó, Gábor ; Feiner, Steven

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.1461-1464

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.986090

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting multi-point interaction in visual workspaces

Shoemaker, Garth ; Gutwin, Carl

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.999-1008

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240777

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Authoring on the Fly" system for automatic presentation recording

Hürst, Wolfgang ; Maass, Gabriela ; Müller, Rainer ; Ottmann, Thomas

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.5-6

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634072

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waypointing and social tagging to support program navigation

Storey, Margaret-Anne ; Cheng, Li-Te ; Bull, Ian ; Rigby, Peter

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1367-1372

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125704

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Window navigation with and without animation: a comparison of scroll bars, zoom, and fisheye view

Donskoy, Misha ; Kaptelinin, Victor

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.279-280

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120393

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOZ pro: a pen-based low fidelity prototyping environment to support wizard of oz studies

Hundhausen, Christopher ; Balkar, Anzor ; Nuur, Mohamed ; Trent, Stephen

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.2453-2458

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1241023

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (2)
 2. 1999đến1999  (3)
 3. 2000đến2000  (1)
 4. 2001đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Connolly, Reuben
 2. Cheng, Li-Te
 3. Malatack, Patrick
 4. Volbracht, Sabine
 5. Bull, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...