skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The migration-displacement nexus patterns, processes, and policies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration-displacement nexus patterns, processes, and policies.

Koser, Khalid ;Martin, Susan;

E-ISBN 9780857451910 ; E-ISBN 9780857451927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The new maids transnational women and the care economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new maids transnational women and the care economy

Lutz, Helma; Shannon, Deborah

ISBN: 1848132875 ; ISBN: 1848132883 ; ISBN: 9781848132870 ; ISBN: 9781848132887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.

Suryadinata, Leo;

E-ISBN 9814365904 ; E-ISBN 9789814365901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Irregular migration in Europe myths and realities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular migration in Europe myths and realities

Triandafyllidou, Anna;; Triantaphyllidu, Anna

ISBN: 9780754678861 ; E-ISBN: 9780754697558

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Diaspora, development, and democracy the domestic impact of international migration from India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora, development, and democracy the domestic impact of international migration from India

Kapur, Devesh

ISBN: 9780691125381 ; ISBN: 0691125384

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The local dimension of migration policymaking
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local dimension of migration policymaking

Caponio, Tiziana ; Borkert, Maren;; Caponio, Tiziana ; Borkert, Maren

ISBN: 9789089642325 ; ISBN: 9089642323

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
International migration in Europe data, models and estimates
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration in Europe data, models and estimates

Raymer, James ; Willekens, Frans;; Raymer, James ; Willekens, Frans

ISBN: 9780470032336

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martin, S.
  2. Kapur, Devesh
  3. Koser, Khalid
  4. Shannon, Deborah
  5. Tiziana Caponio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...