skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Tanzania xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of training on the intensification of rice farming: evidence from rainfed areas in Tanzania

Nakano, Yuko ; Tanaka, Yuki ; Otsuka, Keijiro

Agricultural Economics, March 2018, Vol.49(2), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, Yuki
  2. Tanaka, Y.
  3. Nakano, Y.
  4. Nakano, Yuko
  5. Otsuka, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...