skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Nhan đề tạp chí: Collection Building xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information gathering behaviour of arts scholars in Sri Lankan universities: a critical evaluation

Ileperuma, Sriyani

Collection Building, 01 March 2002, Vol.21(1), pp.22-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4953 ; E-ISSN: 2054-5592 ; DOI: 10.1108/01604950210414698

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Emerald Journals (Emerald Group Publishing)  (1)
  2. Emerald Insight  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ileperuma, Sriyani
  2. Ileperuma, S.
  3. Sriyani Ileperuma

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...