skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Middle East xóa Chủ đề: Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern history and politics: Arab Nation, Arab Nationalism

Cleveland, William

The Middle East Journal, Vol.55(1), pp.156-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Catholic Vietnam: A Church from Empire to Nation

Tran, Nu-Anh

The Journal of Asian Studies, Vol.72(4), pp.1025-1027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911813001551

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Darkest Italy: The Nation and Stereotypes of the Mezzogiorno, 1860-1900

Absalom, Roger

The American Historical Review, Vol.106(3), p.1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sorcerer as Apprentice: Stalin as Commissar of Nationalities, 1917-1924

Martha Brill Olcott

The American Historical Review, Vol.103(1), pp.236-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE MODERN MIDDLE EAST

Rhodes, Fred

Middle East, Issue 342, p.65

ISSN: 03050734 ; E-ISSN: 2051302X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 45 (2013)

Spinner-Halev, Jeff

International Journal of Middle East Studies, May 2013, Vol.45(2), pp.379-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813000159

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 45 (2013)

Naylor, Phillip

International Journal of Middle East Studies, Nov 2013, Vol.45(4), pp.815-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813000998

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Society in the Grip of Nationalism: Studies on Political Culture in Contemporary Turkey

Hale, William

Middle Eastern Studies, Vol.37(3), pp.209-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263206 ; E-ISSN: 17437881

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cleveland, Ray
  2. William Hale
  3. Roy, Sara
  4. Absalom, Roger
  5. Raugh, Harold

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...