skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Berberian, Bruno xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement

Gouraud, Jonas ; Delorme, Arnaud ; Berberian, Bruno

Frontiers in Human Neuroscience, Sep 20, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16625161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00383

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berberian, B
  2. Berberian, Bruno
  3. Soullier, Véronique
  4. Gouraud, Jonas
  5. Delorme, Arnaud

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...