skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Life Sciences xóa Tất cả các phiên bản Toàn văn trực tuyến xóa Tất cả các phiên bản Publicly Available Content Database xóa Tất cả các phiên bản PLoS xóa Tất cả các phiên bản Ranwez, Vincent xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel

PLoS One, Sep 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...