skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa xxx: xxx xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of alkali and heat treatment on strength of porous Ti35Nb

Wan, Xiao-Jun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(6), pp.1335-1339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60862-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of isothermal process parameters on semisolid microstructure of Mg-8%Al-1%Si alloy

Cao, Li-Jie ; MA, Guo-Rui ; Tang, Chun-Chong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2364-2369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61472-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of T6 heat treatment on mechanical, abrasive and erosive-corrosive wear properties of eutectic Al–Si alloy

Gupta, A.K ; Prasad, B.K ; Pajnoo, R.K ; Das, S

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1041-1050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61281-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-3Sn-1Mn magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Qin, Cai-Yuan ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2168-2174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60990-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of on-line solution and off-line heat treatment on microstructure and hardness of die-cast AZ91D alloy

Xu, Yu-Lei ; Zhang, Kui ; LI, Xing-Gang ; Lei, Jian ; Yuan, Hai-Bo ; Liu, Zheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2012, Vol.22(11), pp.2652-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61513-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of lamellar structure in Ti–47Al–2Nb–2Cr–0.2W alloy sheet

Lu, Bin ; Huang, Lan ; Liu, Yong ; Liang, Xiao-Peng ; Liu, Bin ; He, Yue-Hui ; LI, Hui-Zhong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2013, Vol.23(5), pp.1293-1298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62596-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution of Al–Ti liquid–solid interface

Jiang, Shu-Ying ; LI, Shi-Chun ; Zhang, Lei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3545-3552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62899-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of as-quenched Mg-Gd-Zr alloys

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Wang, Jing-Feng ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.732-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60773-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of precipitation strengthening heat treatment for Al-Mg alloy

Kim, Seong-Jong ; Jang, Seok-Ki ; Han, Min-Su ; Kim, Seong-Kwon ; Kim, Jong-Sin

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(6), pp.1218-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60845-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Ti–45Al–5.5(Cr,Nb,B,Ta) alloy sintered at different SPS temperatures

Xiao, Shu-Long ; Xu, Li-Juan ; Yu, Hong-Bao ; Tian, Jing ; Chen, Yu-Yong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2012, Vol.22(12), pp.2960-2964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61556-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on microstructures and mechanical properties of gravity cast Mg–4.2Zn–1.5RE–0.7Zr magnesium alloy

Wang, Ying-Dong ; Wu, Guo-Hua ; Liu, Wen-Cai ; Pang, Song ; Zhang, Yang ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3611-3620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62908-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic graphitization of PAN-based carbon fibers with electrodeposited Ni-Fe alloy

Zhou, Hai-Hui ; Peng, Qi-Ling ; Huang, Zhen-Hua ; Yu, Qiang ; Chen, Jin-Hua ; Kuang, Ya-Fei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(3), pp.581-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60754-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of AZ91 magnesium alloy during extrusion and heat treatment

LI, Jing-Yuan ; Xie, Jian-Xin ; Jin, Jun-Bing ; Wang, Zhi-Xiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1028-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61279-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and tensile properties of A356 alloys

Peng, Ji-Hua ; Tang, Xiao-Long ; He, Jian-Ting ; Xu, De-Ying

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(9), pp.1950-1956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60955-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure of directionally solidified Ti-45Al-8Nb-(W, B, Y) alloy

Ding, Xian-Fei ; Lin, Jun-Pin ; Zhang, Lai-Qi ; Chen, Guo-Liang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(1), pp.26-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60673-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on surface composition of hydrogen implanted C-SiC coatings

Du, Ji-Fu ; Hu, Yong-Hong ; Dong, Zhen ; Zhang, Guang-Xue ; LI, Yue-Sheng ; Zhao, Long

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2013, Vol.23(11), pp.3300-3305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62867-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment conditions on microstructure and wear behaviour of Al4Cu2Ni2Mg alloy

Karakulak, Erdem ; Zeren, Muzaffer ; Yamanoğlu, Ridvan

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.1898-1904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62675-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and tensile strength of NiCoCrAl alloy sheet fabricated by EB-PVD

Shi, Guo-Dong ; Wang, Zhi ; Wang, Yi-Shou ; Wu, Zhan-Jun ; Liang, Jun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2395-2401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61476-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Si phase morphology and mechanical properties of ZL107 Al alloy improved by La modification and heat treatment

Wan, Di-Qing

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1051-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61282-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure, mechanical properties and in vitro degradation behavior of as-extruded Mg-2.7Nd-0.2Zn-0.4Zr alloy

Zhang, Xiao-Bo ; Xue, Ya-Jun ; Wang, Zhang-Zhong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2343-2350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61469-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (44)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pan, Fu-Sheng
  2. Ding, Wen-Jiang
  3. Wang, Jing-Feng
  4. Wu, Guo-Hua
  5. LI, He-Jun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...