skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Chủ đề: Heavy Metal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilities and leachabilities of heavy metals in sludge with humus soil

Zhu, Rui ; Wu, Min ; Yang, Jian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60399-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified accumulation of selected heavy metals in Bt transgenic rice

Wang, Haiyan ; Huang, Jianzhong ; Ye, Qingfu ; Wu, Dianxing ; Chen, Ziyuan

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(11), pp.1607-1612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62462-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-situ stabilisation followed by ex-situ composting for treatment and disposal of heavy metals polluted sediments

Yu, Guangwei ; Lei, Hengyi ; Bai, Tao ; LI, Zhong ; Yu, Qiang ; Song, Xianqiang

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(7), pp.877-883 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62357-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotransfer of heavy metals along a soil-plant-insect-chicken food chain: Field study

Zhuang, Ping ; Zou, Huiling ; Shu, Wensheng

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(6), pp.849-853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62351-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal bioconcentration of heavy metals in Onchidium struma (Gastropoda: Pulmonata) from Chongming Island, the Yangtze Estuary, China

LI, Xiaobo ; Jia, Linzhi ; Zhao, Yunlong ; Wang, Qun ; Cheng, Yongxu

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(2), pp.255-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62260-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of zeolites synthesized from fly ash as potential adsorbents for wastewater containing heavy metals

Wang, Chunfeng ; LI, Jiansheng ; Sun, Xia ; Wang, Lianjun ; Sun, Xiuyun

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(1), pp.127-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60022-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Competitive Adsorption Isothermal Model of Heavy Metals in Soils 1 1 Project supported by the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University of China (No.IRT0749)

Xue, Wen-Bo ; Yi, Ai-Hua ; Zhang, Zeng-Qiang ; Tang, Ci-Lai ; Zhang, Xing-Chang ; GAO, Jin-Ming

Pedosphere, 2009, Vol.19(2), pp.251-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(09)60115-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

Liu, Honglei ; LI, Liqing ; Yin, Chengqing ; Shan, Baoqing

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.390-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62069-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Patterns of Soil Heavy Metals in Urban-Rural Transition Zone of Beijing 1 1 Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 40401025 and 49871005) and the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (No. IRT0412)

Hu, Ke-Lin ; Zhang, Feng-Rong ; LI, Hong ; Huang, Feng ; LI, Bao-Guo

Pedosphere, 2006, Vol.16(6), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60104-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of Heavy Metals and Their Evaluation in Sediments from Middle and Lower Reaches of the Huaihe River

Yan, Jia-Ping ; He, Yong ; Huang, He

Journal of China University of Mining and Technology, 2007, Vol.17(3), pp.414-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-1266 ; DOI: 10.1016/S1006-1266(07)60116-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal phytoextraction by Sedum alfredii is affected by continual clipping and phosphorus fertilization amendment

Huang, Huagang ; Li, Tingqiang ; Gupta, D.K ; He, Zhenli ; Yang, Xiao-E ; Ni, Bingnan ; Li, Mao

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.376-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60776-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of adsorption capacities of humic acids extracted from Algerian soil on polyaniline for application to remove pollutants such as Cd(II), Zn(II) and Ni(II) and characterization with cavity microelectrode

Terbouche, Achour ; Ramdane-Terbouche, Chafia Ait ; Hauchard, Didier ; Djebbar, Safia

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1095-1103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60521-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms

Tulayakul, Phitsanu ; Boonsoongnern, Alongkot ; Kasemsuwan, Suwicha ; Wiriyarampa, Srisamai ; Pankumnoed, Juree ; Tippayaluck, Suwanna ; Hananantachai, Hathairad ; Mingkhwan, Ratchaneekorn ; Netvichian, Ramnaree ; Khaodhiar, Sutha

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(6), pp.991-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60484-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination by persistent toxic substances in surface sediment of urban rivers in Chaohu City, China

Li, Feipeng ; Zhang, Haiping ; Meng, Xiangzhou ; Chen, Ling ; Yin, Daqiang

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1934-1941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61033-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal pollution in intertidal sediments from Quanzhou Bay, China

Yu, Ruilian ; Yuan, Xing ; Zhao, Yuanhui ; Hu, Gongren ; Tu, Xianglin

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(6), pp.664-669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62110-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium and Zinc Accumulation in Maize Grain as Affected by Cultivars and Chemical Fixation Amendments

Guo, Xiao-Fang ; Wei, Ze-Bin ; Wu, Qi-Tang ; Qiu, Jin-Rong ; Zhou, Jian-Li

Pedosphere, 2011, Vol.21(5), pp.650-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(11)60167-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible and Near-Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy for Prediction of Soil Properties near a Copper Smelter

Xie, Xian-Li ; Pan, Xian-Zhang ; Sun, Bo

Pedosphere, June 2012, Vol.22(3), pp.351-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(12)60022-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment pollution and its effect on fish through food chain in the Yangtze River

Yi, Yujun ; Wang, Zhaoyin ; Zhang, Kang ; Yu, Guoan ; Duan, Xuehua

International Journal of Sediment Research, 2008, Vol.23(4), pp.338-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6279 ; DOI: 10.1016/S1001-6279(09)60005-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (3)
 3. 2008đến2008  (3)
 4. 2009đến2011  (12)
 5. Sau 2011  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhao, Jian
 2. Wu, Dianxing
 3. Terbouche, Achour
 4. Sun, Xia
 5. Yang, Jun-Xing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...