skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Dai, Guozhong xóa Tác giả/ người sáng tác: Tian, Feng xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal Chinese text entry with speech and keypad on mobile devices

Jiang, Yingying ; Wang, Xugang ; Tian, Feng ; Ao, Xiang ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.341-344

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378825

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structuring and manipulating hand-drawn concept maps

Jiang, Yingying ; Tian, Feng ; Wang, Xugang ; Zhang, Xiaolong ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.457-462

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502718

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent understanding of handwritten geometry theorem proving

Jiang, Yingying ; Tian, Feng ; Wang, Hongan ; Zhang, Xiaolong ; Wang, Xugang ; Dai, Guozhong

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.119-128

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1719988

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unistroke gestures on multi-touch interaction: supporting flexible touches with key stroke extraction

Jiang, Yingying ; Tian, Feng ; Zhang, Xiaolong ; Liu, Wei ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.85-88

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2166982

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, H.
  2. Dai, Guozhong
  3. Tian, F.
  4. Jiang, Yingying
  5. Wang, Hongan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...