skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, Feng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase selection and re-melting-induced anomalous eutectics in undercooled Ni-38 wt% Si alloys.(Original Paper)

Lai, Cun ; Wang, Haifeng ; Pu, Qian ; Xu, Tingting ; Yang, Jinsong ; Zhang, Xi ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(24), p.10990(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0312-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hyperbolic phase-field model for rapid solidification of a binary alloy

Wang, Haifeng ; Kuang, Wangwang ; Zhang, Xiao ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, Feb 1, 2015, Vol.50(3), p.1277(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8686-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling of eutectic dendrite growth in undercooled binary alloys.(Original Paper)

Kuang, Wangwang ; Wang, Haifeng ; Liu, Feng ; Sobolev, S. L.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(4), p.2141(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9524-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural modification and phase transformation kinetics: crystallization of amorphous [Fe.sub.40][Ni.sub.40][P.sub.14][B.sub.6] eutectic alloy.(Author abstract)

Gu, Bin ; Liu, Feng ; Chen, Yu-Zeng ; Jiang, Yi-Hui ; Ma, Ya-Zhu

Journal of Materials Science, Jan 15, Vol.49(2), p.842(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isochronal crystallization kinetics of Fe 40 Ni 40 B 20 amorphous alloy

Ma, Yazhu ; Rheingans, Bastian ; Liu, Feng ; Mittemeijer, Eric

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(16), pp.5596-5606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7354-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase selection of titanium boride in copper matrix composites during solidification.(Original Paper)

Jiang, Yihui ; Li, Dan ; Liang, Shuhua ; Zou, Juntao ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(5), p.2957(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0592-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the growth kinetics of a multi-component stoichiometric compound.(Author abstract)

Wang, Haifeng ; Liu, Feng ; Herlach, D.M.

Journal of Materials Science, Feb 15, Vol.49(4), p.1537(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid-state phase transformation kinetics in the near-equilibrium regime

Jiang, Yi-Hui ; Liu, Feng ; Wang, Jin-Cheng ; Zhang, Zhong-Hua

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(2), pp.662-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8625-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetic description for solid-state transformation using an approach of summation/product transition

Jiang, Yi-Hui ; Liu, Feng ; Sun, Bao ; Song, Shao-Jie ; Zhang, Zhong-Hua

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(14), pp.5119-5140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8221-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, F.
  2. Liu, Feng
  3. Wang, Haifeng
  4. Jiang, Yi-Hui
  5. Kuang, Wangwang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...