skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of lamellar structure in Ti–47Al–2Nb–2Cr–0.2W alloy sheet

Lu, Bin ; Huang, Lan ; Liu, Yong ; Liang, Xiao-Peng ; Liu, Bin ; He, Yue-Hui ; LI, Hui-Zhong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2013, Vol.23(5), pp.1293-1298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62596-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compressive property and energy absorption characteristic of 3D open-cell Ni–Cr–Fe alloy foams under quasi-static conditions

Pang, Qiu ; Wu, Gao-Hui ; Sun, Dong-Li ; Xiu, Zi-Yang ; Zhang, Qiang ; Hu, Zhi-Li

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2012, Vol.22, pp.s566-s572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(12)61762-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of AZ91 magnesium alloy during extrusion and heat treatment

LI, Jing-Yuan ; Xie, Jian-Xin ; Jin, Jun-Bing ; Wang, Zhi-Xiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1028-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61279-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution of Al–Ti liquid–solid interface

Jiang, Shu-Ying ; LI, Shi-Chun ; Zhang, Lei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3545-3552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62899-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-3Sn-1Mn magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Qin, Cai-Yuan ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2168-2174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60990-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-stage heat treatment of aluminum alloy AA7049

Ranganatha, R ; Kumar, V. Anil ; Nandi, Vaishaki S ; Bhat, R.R ; Muralidhara, B.K

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, June 2013, Vol.23(6), pp.1570-1575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62632-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and properties of A356–10%SiC particle composite castings at different solidification pressures

Dong, Pu-Yun ; Zhao, Hai-Dong ; Chen, Fei-Fan ; LI, Jun-Wen

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2013, Vol.23(8), pp.2222-2228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62721-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of isothermal process parameters on semisolid microstructure of Mg-8%Al-1%Si alloy

Cao, Li-Jie ; MA, Guo-Rui ; Tang, Chun-Chong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2364-2369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61472-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and microhardness of linear friction welded dissimilar Ti alloys

Zhang, Chuan-Chen ; Zhang, Tian-Cang ; Ji, Ya-Juan ; Huang, Ji-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3540-3544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62898-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of as-quenched Mg-Gd-Zr alloys

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Wang, Jing-Feng ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.732-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60773-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture mechanism of 2D-C/C composites with pure smooth laminar pyrocarbon matrix under flexural loading

Cao, Wei-Feng ; LI, He-Jun ; Guo, Ling-Jun ; Zhang, Shou-Yang ; LI, Ke-Zhi ; Deng, Hai-Liang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.2141-2146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62709-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure characterization on Mg-2Nd-4Zn-1Zr alloy during heat treatment

Liang, Min-Jie ; Liao, Hai-Hong ; Ding, Wen-Jiang ; Peng, Li-Ming ; Fu, Peng-Huai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2327-2333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61467-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and microhardness of directionally solidified and heat-treated Nb-Ti-Si based ultrahigh temperature alloy

Guo, Hai-Sheng ; Guo, Xi-Ping

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(6), pp.1283-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60854-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment temperature on microstructure and electromagnetic properties of ordered mesoporous carbon

MA, Yu-Zhao ; Yin, Xiao-Wei ; LI, Quan

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, June 2013, Vol.23(6), pp.1652-1660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62644-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of forging and heat treatment on wear properties of Al–Si and Al–Pb bearing alloys in oil lubricated conditions

Feyzullahoğlu, Erol ; Ertürk, Alpay Tamer ; Güven, Ersin Asim

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3575-3583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62903-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical alloying and subsequent heat treatment of Ag–Zn powders

Guzmán, Danny ; Rivera, Oscar ; Aguilar, Claudio ; Ordoñez, Stella ; Martínez, Carola ; Serafini, Daniel ; Rojas, Paula

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.2071-2078 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62698-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and tensile properties of A356 alloys

Peng, Ji-Hua ; Tang, Xiao-Long ; He, Jian-Ting ; Xu, De-Ying

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(9), pp.1950-1956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60955-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of (TiAl)+Nb+W+B alloy

Huang, Lan ; Liaw, P.K ; Liu, C.T ; Liu, Yong ; Huang, Jin-Song

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2192-2198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60994-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of TC21 titanium alloy after heat treatment

Shi, Zhi-Feng ; Guo, Hong-Zhen ; Han, Jin-Yang ; Yao, Ze-Kun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2013, Vol.23(10), pp.2882-2889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62810-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of T6 heat treatment on mechanical, abrasive and erosive-corrosive wear properties of eutectic Al–Si alloy

Gupta, A.K ; Prasad, B.K ; Pajnoo, R.K ; Das, S

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1041-1050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61281-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (51)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Yong
  2. Pan, Fu-Sheng
  3. Ding, Wen-Jiang
  4. Guo, Xi-Ping
  5. Wang, Jing-Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...