skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.165  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-temperature chlorine corrosion of metals and alloys

Chang, Y. ; Wei, F.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(14), pp.3693-3698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01184958

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation behaviour of titanium-containing brazing filler metals

Moorhead, A. ; Kim, Hyoun-Ee

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(15), pp.4067-4075 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02402948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture toughness testing of hard metals using compression-compression precracking

James, M. ; Human, A. ; Luyckx, S.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(11), pp.4810-4814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01129946

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrasonic velocities in textured metals

Hinz, D. ; Szpunar, J.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00660930

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plastic stress-strain relations of polycrystalline metals

Chiang, C.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(8), pp.2921-2925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00547470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot ductility of simulated stainless-steel weld metals

Sun, Z. ; Han, H.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(5), pp.1311-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01142044

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acicular ferrite transformation in alloy-steel weld metals

Yang, J. ; Bhadeshia, H.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(3), pp.839-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00588325

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pore formation in cast metals and alloys

Gupta, A. ; Saxena, B. ; Tiwari, S. ; Malhotra, S.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(4), pp.853-862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01197634

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of cast particle-reinforced metals via pressure infiltration

Klier, E. ; Mortensen, A. ; Cornie, J. ; Flemings, M.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(9), pp.2519-2526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01130205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermomechanical behaviour of metals in cyclic loading

Lee, H. ; Chen, J. ; Wang, J.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(20), pp.5500-5507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00367821

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribochemical equilibrium in mechanical alloying of metals

Gerasimov, K. ; Gusev, A. ; Ivanov, E. ; Boldyrev, V.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(9), pp.2495-2500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01130201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planar-flow spin-casting of molten metals: process behaviour

Carpenter, J. ; Steen, P.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(1), pp.215-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00553859

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen trapping in helium damaged metals: a theoretical approach

Abramov, E. ; Eliezer, D.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(10), pp.2595-2598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00540674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embrittlement of nanocrystalline nickel by liquid metals

Igoshev, V. ; Rogova, L. ; Trusov, L. ; Khvostantseva, T.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(6), pp.1569-1574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00368927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A micromechanics model of creep deformation in dispersion-strengthened metals

Tanaka, M.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(12), pp.3177-3182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01209234

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The reaction of liquid metals to form intermetallics

Rodway, G. ; Hunt, J.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(3), pp.814-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01153972

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of phase transformations on the creep rupture properties of two type 316 weld metals

Senior, B.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(1), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00544182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamma irradiation-induced effects in sodium diborate glasses doped with some transition metals

Kutub, A. ; Elmanharawy, M.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(14), pp.3964-3968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01184999

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epitaxial deposition of metals on uniaxial oriented semi-crystalline polymers

Petermann, J. ; Broza, G.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(3), pp.1108-1112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01103557

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermetallic compounds formed during brazing of titanium with aluminium filler metals

Takemoto, Tadashi ; Okamoto, Ikuo

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(4), pp.1301-1308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.165  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (561)
 2. 1988đến1989  (524)
 3. 1990đến1991  (657)
 4. 1992đến1994  (1.088)
 5. Sau 1994  (335)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. Springer (CrossRef)  (2.928)
 2. OneFile (GALE)  (1.343)
 3. HAL (CCSd)  (9)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Masumoto, T
 2. Inoue, A
 3. Duszczyk, J.
 4. Srivatsan, T.S.
 5. Tanaka, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...