skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual-Mode User Interfaces for Web Based Interactive 3D Virtual Environments Using Three.js

Stanton, Matthew ; Hartley, Thomas ; Loizides, Fernando ; Worrallo, Adam; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.441-444 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_47

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Reading Using Low Cost Brain Computer Interfaces

Loizides, Fernando ; Naughton, Liam ; Wilson, Paul ; Loizou, Michael ; Yang, Shufan ; Hartley, Thomas ; Worrallo, Adam ; Zaphiris, Panayiotis; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.450-454 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_49

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loizides, Fernando
  2. Hartley, T.
  3. Hartley, Thomas
  4. Worrallo, A.
  5. Ifip, Hal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...