skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa Chủ đề: Software xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MI-Sim: A MATLAB Package for the Numerical Analysis of Microbial Ecological Interactions

Wade, M ; Oakley, J ; Harbisher, S ; Parker, N ; Dolfing, J; Dolfing, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 12, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0173249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenCFU, a New Free and Open-Source Software to Count Cell Colonies and Other Circular Objects

Geissmann, Quentin

PLoS One, Feb 2013, Vol.8(2), p.e54072 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data

Dorff, Kevin ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Campagne, Fabien
  2. Harbisher, Sophie
  3. Oakley, Jordan
  4. Parker, N
  5. Simi, Manuele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...