skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: World Bank eLibrary (World Bank) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration and Development in East Asia and the Pacific

Ahsan, Ahmad ; Abella, Manolo ; Beath, Andrew ; Huang, Yukon ; Luthria, Manjula ; Van Nguyen, Trang

ISBN: 978-0-8213-9649-0 ; E-ISBN: 978-0-8213-9957-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9649-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Institutions taking root building state capacity in challenging contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions taking root building state capacity in challenging contexts

Barma, Naazneen H;; Huybens, Elisabeth ; Viñuela, Lorena ; Barma, Naazneen ; World Bank

ISBN: 9781464802690 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0269-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Integrating human rights into development donor approaches, experiences, and challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating human rights into development donor approaches, experiences, and challenges

World Bank ; Organisation for Economic Co-Operation and Development;; Weltbank ; Oecd

ISBN: 9780821396216

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huybens, Elizabeth
  2. Beath, Andrew
  3. Ahsan, Ahmad
  4. Nguyen, Trang Van
  5. Barma, Naazneen H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...