skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Chủ đề: European Union xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLITICAL ELITES AND A POLITY IN THE MAKING: THE CASE OF EU

M. Cotta

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(3(9)), pp.24-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-3(9)-24-45

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLITICAL AND ECONOMIC COMPETITIVENESS OF EUROPE AND RUSSIA: OPPORTUNITIES FOR SYNERGY

V. I. Yakunin

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.4(1(11)), pp.73-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2013-4-1(11)-73-85

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEAN UNION IN GLOBAL CLIMATE GOVERNANCE: TO PARIS AND BEYOND

E. V. Savorskaya

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.71-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-71-84

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM “OPEN DOOR POLICY” TO MIGRANT CRISIS: THE REFORMING OF MIGRATION POLICY IN EUROPEAN AND NATIONAL DIMENSIONS (THE EXAMPLES OF GREAT BRITAIN AND FRANCE)

N. V. Eremina ; A. Yu. Chikhachev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 November 2016, Vol.7(4(25)), pp.36-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-4(25)-36-61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE ANALYSIS POLICY OF GERMANY, BRITAIN AND FRANCE IN CENTRAL ASIA

S. M. Yun

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(4(6)), pp.50-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-4(6)-50-64

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CULTURAL AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF EU SOFT POWER

P. I. Kasatkin ; N. V. Ivkina

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 January 2018, Vol.9(1), pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.24411/2221-3279-2018-00003

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN FOOTBALL GOVERNANCE

M. V. Strezhneva

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.45-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-45-54

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EUROPEAN UNION IN THE LIGHT OF COMPARATIVE POLITICS

Danuta Kabat-Rudnicka

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(2(8)), pp.64-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-2(8)-64-72

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PROBLEMS OF SERBIAN SELF-DETERMINATION IN FOREIGN POLICY: THROUGH THE THORNS TO THE “STARS” OF THE EUROPEAN UNION

M. M. Lobanov ; J. Z. Lobanova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 November 2016, Vol.7(4(25)), pp.127-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-4(25)-127-142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IDEOLOGICAL AND STRATEGIC EUROSCEPTICISM IN EU POLITICS

M. O. Shibkova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 November 2016, Vol.7(4(25)), pp.13-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-4(25)-13-24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FACTOR OF EDUCATION IN SOFT POWER OF THE UNITED STATES, CHINA AND THE EU: A COMPARATIVE ANALYSIS

E. A. Antyukhova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2019, Vol.10(2), pp.86-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.24411/2221-3279-2019-10018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eremina, N. V.
  2. S. M. Yun
  3. P. Kasatkin I
  4. M. Cotta
  5. M. M. Lobanov

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...