skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hasenfuss, Gerd xóa Tác giả/ người sáng tác: Wachter, Rolf xóa Chủ đề: Aldosterone Receptor Blockade xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationale and design of the ‘aldosterone receptor blockade in diastolic heart failure’ trial: a double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study to determine the effects of spironolactone on exercise capacity and diastolic function in patients with symptomatic diastolic heart failure (Aldo-DHF)

Edelmann, Frank ; Schmidt, Albrecht G ; Gelbrich, Götz ; Binder, Lutz ; Herrmann - Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

European Journal of Heart Failure, 2010, Vol. 12(8), pp.874-882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1093/eurjhf/hfq087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction — Results of the Aldo-DHF trial

Edelmann, Frank ; Gelbrich, Götz ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Behrens, Anneke ; Prettin, Christiane ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Schmidt, Albrecht G ; Düngen, Hans-Dirk ; Kamke, Wolfram ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

International Journal of Cardiology, 30 November 2013, Vol.169(6), pp.408-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5273 ; E-ISSN: 1874-1754 ; DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.10.018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Halle, M
  2. Pieske, Burkert
  3. Edelmann, Frank
  4. Herrmann-Lingen, Christoph
  5. Wachter, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...