skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 1990đến1991 xóa Chủ đề: IMF xóa Nhan đề tạp chí: Economist xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Devaluation Breeds Contempt

Anonymous

The Economist, Nov 24, 1990, Vol.317(7682), p.71

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF and the World Bank: Until Debt Us Do Part

Crook, Clive

The Economist, Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.S14

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF and the World Bank: Fine Art of Persuasion

Crook, Clive

The Economist, Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.S33

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank/IMF: The Russians Came

Anonymous

The Economist, Oct 19, 1991, Vol.321(7729), p.94

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wolf at the door. (Soviet Union asking for assistance from the International Monetary Fund)

Anonymous;

The Economist (US), August 3, 1991, Vol.320(7718), p.63(1)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Debt: Money in the Well

Anonymous

The Economist, Jan 5, 1991, Vol.318(7688), p.62

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF-World Bank Meetings: Oh Good, More Acronyms

Anonymous

The Economist, Sep 29, 1990, Vol.316(7674), p.86

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perils of togetherness. (editorial) (world economics) (Cover Story)

The Economist (US), Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.15(2)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Helping Russia: Goodwill Is Not Enough

Sachs, Jeffrey

The Economist, Dec 21, 1991-Jan 3, 1992, Vol.321(7738), p.101

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sisters in the Wood: The IMF and the World Bank

Crook, Clive

The Economist, Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.S1

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics Focus: The Wolf at the Door

Anonymous

The Economist, Aug 3, 1991, Vol.320(7718), p.63

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (9)
  2. Tin tức  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anonymous
  2. Crook, Clive
  3. Sachs, Jeffrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...