skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ACLS Humanities E-Books xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peaceable kingdoms: New England towns in the eighteenth century

Zuckerman, Michael

ISBN: 3-13226342

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adelaide and the country, 1870-1917: their social and political relationship

Hirst, J. B. (John Bradley)

ISBN: 0-522840-45-0 ; ISBN: 978-0522840-45-2

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A city in the republic: antebellum New York and the origins of machine politics

Bridges, Amy

ISBN: 0-521247-21-7 ; ISBN: 5-21070880 ; ISBN: 978-0521247214 ; ISBN: 978-0521070881 ; ISBN: 978-0511087813

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberty in absolutist Spain: the Habsburg sale of towns, 1516-1700

Nader, Helen

ISBN: 0-801838-50-9 ; ISBN: 8-01847311 ; ISBN: 978-0801838-50-7

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300

Reynolds, Susan

ISBN: 0-198731-47-7 ; ISBN: 1-98219555 ; ISBN: 978-0198731-47-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bridges, Amy
  2. Zuckerman, Michael
  3. Nader, Helen
  4. Reynolds, Susan.
  5. Hirst, J. B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...