skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Tác giả/ người sáng tác: Wilson, R xóa Chủ đề: Guidelines xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking for guidelines for the production of electronic textbooks

Landoni, M ; Wilson, R ; Gibb, F

Online Information Review, 01 June 2001, Vol.25(3), pp.181-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520110395227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User-Centred Approach to E-Book Design

Wilson, Ruth ; Landoni, Monica ; Gibb, Forbes

Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wilson, R.
  2. Gibb, F.
  3. Landoni, M.
  4. Gibb, Forbes
  5. Landoni, Monica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...