skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lamb, Dane xóa Chủ đề: Soil Properties xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake of cadmium: validated with long-term contaminated soils.(Report)

Lamb, Dane T. ; Kader, Mohammed ; Ming, Hui ; Wang, Liang ; Abbasi, Sedigheh ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(8), p.1563(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1712-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyrogenic carbon in Australian soils

Qi, Fangjie ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Dong, Zhaomin ; Yan, Yubo ; Lamb, Dane ; Bucheli, Thomas D ; Choppala, Girish ; Duan, Luchun ; Semple, Kirk T

The Science of the total environment, 15 May 2017, Vol.586, pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 28215804 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.02.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using soil properties to predict in vivo bioavailability of lead in soils.(Report)

Wijayawardena, M.A. Ayanka ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu ; Lamb, Dane ; Thavamani, Palanisami ; Kuchel, Tim

Chemosphere, 2015, Vol.138, p.422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.06.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of relative bioaccessibility leaching procedure for an assessment of lead bioavailability in mixed metal contaminated soils

Wijayawardena, M.A. Ayanka ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu ; Lamb, Dane ; Thavamani, Palanisami ; Kuchel, Tim

Environmental Technology & Innovation, April 2017, Vol.7, pp.229-238

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2017.02.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of arsenic and cadmium on bioaccessibility of lead in spiked soils assessed by Unified BARGE Method

Xia, Qing ; Peng, Cheng ; Lamb, Dane ; Kader, Mohammed ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Ng, Jack C

Chemosphere, July 2016, Vol.154, pp.343-349 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 27062001 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.03.133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility of arsenic and cadmium assessed for in vitro bioaccessibility in spiked soils and their interaction during the Unified BARGE Method (UBM) extraction

Xia, Qing ; Peng, Cheng ; Lamb, Dane ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Ng, Jack C

Chemosphere, March 2016, Vol.147, pp.444-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 26774311 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.12.091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lamb, Dane
  2. Naidu, Ravi
  3. Naidu, R
  4. Lamb, D
  5. Megharaj, Mallavarapu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...