skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the Academy of Marketing Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of e-business adoption and its impact on business performance

Wu, Fang ; Mahajan, Vijay ; Balasubramanian, Sridhar

Journal of the Academy of Marketing Science, 2003, Vol.31(4), pp.425-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: 10.1177/0092070303255379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. Sage Publications (CrossRef)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wu, Fang
 2. Mahajan, Vijay
 3. Mahajan, V.
 4. Balasubramanian, Sridhar
 5. Balasubramanian, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...