skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Standards xóa Chủ đề: Electronic Publishing xóa Năm xuất bản: 2002đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for Electronic Books in the World Wide Web Age

Bry, Francois ; Kraus, Michael

Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alice in E-Book Land: A Primer for Librarians

Mattison, David

Computers in Libraries, 2002, Vol.22(9), p.14

ISSN: 1041-7915

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattison, D.
  2. Bry, Francois
  3. Kraus, Michael
  4. Kraus, M
  5. Michael Kraus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...