skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of paradise, power, and pachyderms.(European society and United States' political cleavages and orientations)

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, Summer, 2007, Vol.122(2), p.239(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary Presidency: Who Wants Presidential Supremacy? Findings from the Institutions of American Democracy Project

Aberbach, Joel D. ; Peterson, Mark A. ; Quirk, Paul J.

Presidential Studies Quarterly, Sept, 2007, Vol.37(3), p.515(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...