skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Middle East xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Middle East Studies xóa Cơ sở dữ liệu: Cambridge Journals (Cambridge University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State,

Munson, Henry, Jr.

International Journal of Middle East Studies, August, 1995, Vol.27(3), p.341(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Reckonings: The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt

Scheid, Kirsten ; Winegar, Jessica

International Journal of Middle East Studies, May 2010, Vol.42(2), pp.330-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743810000127

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Domestic Frontiers: Gender, Reform, and American Interventions in the Ottoman Balkans and the Near East

Weber, Charlotte

International Journal of Middle East Studies, Vol.46(2), pp.399-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743814000221

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMING TO TERMS WITH THE PAST: GERMAN ACADEMIA AND HISTORICAL RELATIONS BETWEEN THE ARAB LANDS AND NAZI GERMANY

Wien, Peter ; Gensicke, Klaus ; Nordbruch, Götz

International Journal of Middle East Studies, May 2010, Vol.42(2), pp.311-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743810000073

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish Politics in the Middle East

Olson, Robert ; Entessar, Nader

International Journal of Middle East Studies, May 2011, Vol.43(2), pp.329-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743811000146

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDICINE AND MODERNITY IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

Gallagher, Nancy

International Journal of Middle East Studies, Nov 2012, Vol.44(4), pp.799-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743812000931

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Kurdish Nationalism

Hassanpour, Amir ; Ahmed; Gunter, Mohammed M A ; Michael

International Journal of Middle East Studies, Feb 2009, Vol.41(1), pp.154-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808090326

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurdish Question and Turkey: An Example of a Trans-State Ethnic Conflict

Gunter, Michael

International Journal of Middle East Studies, Vol.30(2), pp.274-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics

Spadola, Emilio ; Hirschkind, Charles

International Journal of Middle East Studies, Nov 2008, Vol.40(4), pp.672-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081555

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origins and Development of the Arab-Israeli Conflict

Anderson, Betty

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(4), pp.712-713 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab National Communism in the Jewish State

Beinin, Joel

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.311-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia

Tetreault, Mary

International Journal of Middle East Studies, Vol.30(2), pp.278-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Armenians: From Kings and Priests to Merchants and Commissars

Antaramian, Richard ; Panossian, Razmik

International Journal of Middle East Studies, Vol.40(4), pp.702-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081725

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish Identity: Human Rights and Political Status

Zanger, Maggy ; Macdonald; O'Leary, Charles G ; Carole A

International Journal of Middle East Studies, Aug 2009, Vol.41(3), pp.532-533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743809091454

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heroes and Martyrs of Palestine: The Politics of National Commemoration

Bishara, Amahl ; Khalili, Laleh

International Journal of Middle East Studies, Feb 2009, Vol.41(1), pp.129-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808090193

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization and Identity

Yegen, Mesut ; Romano, David

International Journal of Middle East Studies, Aug 2008, Vol.40(3), pp.518-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081245

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nurturing the Nation: The Family Politics of Modernizing, Colonizing, and Liberating Egypt, 1805-1923

Gasper, Michael ; Pollard, Lisa

International Journal of Middle East Studies, Aug 2008, Vol.40(3), pp.506-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081166

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến1998  (2)
 3. 1999đến2007  (3)
 4. 2008đến2009  (7)
 5. Sau 2009  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yegen, Mesut
 2. Beinin, Joel
 3. Gunter, Michael
 4. Kirisçi, Kemal
 5. Anderson, Betty

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...