skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.493  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Geology xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Lead xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace metals in Daihai Lake sediments, Inner Mongolia, China

Jiang, Zhenglong ; Liu, Baolin ; Liu, Hao ; Yang, Juan

Environmental Earth Sciences, 2014, Vol.71(1), pp.255-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-013-2429-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributions of heavy metals in the sediments of South Korean harbors

Choi, Ki ; Kim, Suk ; Hong, Gi ; Chon, Hyo

Environmental Geochemistry and Health, 2012, Vol.34(Supplement 1), pp.71-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-011-9413-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioavailability of heavy metals in soils: definitions and practical implementation—a critical review

Kim, Rog-Young ; Yoon, Jeong-Ki ; Kim, Tae-Seung ; Yang, Jae ; Owens, Gary ; Kim, Kwon-Rae

Environmental Geochemistry and Health, 2015, Vol.37(6), pp.1041-1061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-015-9695-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional ecotoxicological hazards associated with anthropogenic enrichment of heavy metals

Spijker, J. ; Mol, G. ; Posthuma, L.

Environmental Geochemistry and Health, 2011, Vol.33(4), pp.409-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-011-9385-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical behaviour of some heavy metals of the Grot flotation tailing, Southeast Serbia

Djokić, Božidar ; Jović, Vidojko ; Jovanović, Milun ; Ćirić, Aleksandra ; Jovanović, Dragan

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.66(3), pp.933-939 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-1303-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source and distribution of metals in bed sediments of Subarnarekha River, India

Giri, Soma ; Singh, Abhay ; Tewary, B.

Environmental Earth Sciences, 2013, Vol.70(7), pp.3381-3392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-013-2404-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive heavy metals adsorption on natural bed sediments of Jajrood River, Iran

Saeedi, Mohsen ; Hosseinzadeh, Majid ; Rajabzadeh, Maryam

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.62(3), pp.519-527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-010-0544-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral bioaccessibility of trace metals in household dust: a review

Turner, Andrew

Environmental Geochemistry and Health, 2011, Vol.33(4), pp.331-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-011-9386-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral bioaccessibility of metals in an urban catchment, Newcastle upon Tyne

Gbefa, B. ; Entwistle, J. ; Dean, J.

Environmental Geochemistry and Health, 2011, Vol.33(2), pp.167-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-010-9330-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation and regional distribution of trace metals in fish of the Tibetan Plateau

Yang, Ruiqiang ; Zhang, Shujuan ; Wang, Zhenhua

Environmental Geochemistry and Health, 2014, Vol.36(1), pp.183-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-013-9538-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatio-temporal dynamics of heavy metals in sediments of the river estuarine system: Mahanadi basin (India)

Sundaray, Sanjay ; Nayak, Binod ; Lee, Byeong-Gweon ; Bhatta, Dinabandhu

Environmental Earth Sciences, 2014, Vol.71(4), pp.1893-1909 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-013-2594-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution distribution of heavy metals in surface soil at an informal electronic-waste recycling site

Fujimori, Takashi ; Takigami, Hidetaka

Environmental Geochemistry and Health, 2014, Vol.36(1), pp.159-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-013-9526-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and contamination assessment of heavy metals in surface soils of Hassi Messaoud, Algeria

Benhaddya, Mohammed ; Hadjel, Mohammed

Environmental Earth Sciences, 2014, Vol.71(3), pp.1473-1486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-013-2552-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of trace metals and Pb isotopes of sediments from the lowermost Xiangjiang River, Hunan Province (P. R. China): implications on sources of trace metals

Peng, Bo ; Tang, Xiaoya ; Yu, Changxun ; Tan, Changyin ; Yin, Chunyan ; Yang, Guang ; Liu, Qian ; Yang, Kesu ; Tu, Xianglin

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.64(5), pp.1455-1473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-0969-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on soil heavy metals contamination of a lead refinery

Shu, Yan ; Zhai, Shengjia

Chinese Journal of Geochemistry, 2014, Vol.33(4), pp.393-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-014-0703-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry and genotoxicity of the heavy metals in mine-abandoned areas and wasteland in the Hetai goldfields, Guangdong Province, China

Miao, Li ; Ma, Yueliang ; Xu, Ruisong ; Yan, Wen

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.65(7), pp.1955-1964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-1176-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation of heavy metals in airborne particles, road dusts, and soils along expressways in China

Shao, Li ; Xiao, Huayun ; Wu, Daishe

Chinese Journal of Geochemistry, 2013, Vol.32(4), pp.420-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-013-0651-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals contamination in road dust in Delhi city, India

Rajaram, B. ; Suryawanshi, P. ; Bhanarkar, A. ; Rao, C.

Environmental Earth Sciences, 2014, Vol.72(10), pp.3929-3938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-014-3281-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in sediments from constructed wetlands treating municipal wastewater

Vymazal, Jan ; Švehla, Jaroslav ; Kröpfelová, Lenka ; Němcová, Jana ; Suchý, Vladimír

Biogeochemistry, 2010, Vol.101(1), pp.335-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-2563 ; E-ISSN: 1573-515X ; DOI: 10.1007/s10533-010-9504-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and speciation of heavy metals in surface sediments from the Yangtze estuary and coastal areas

Li, Xue ; Wang, Ying ; Li, Baohua ; Feng, Chenghong ; Chen, Yaxin ; Shen, Zhenyao

Environmental Earth Sciences, 2013, Vol.69(5), pp.1537-1547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-012-1988-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.493  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.438)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (21)
 2. 1991đến1997  (50)
 3. 1998đến2004  (178)
 4. 2005đến2012  (525)
 5. Sau 2012  (717)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.492)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Metals  (1.201)
 2. Heavy Metals  (1.057)
 3. Geochemistry  (995)
 4. Zinc  (946)
 5. Pollution  (926)
 6. Environmental geology  (912)
 7. Copper  (850)
 8. Earth Sciences  (838)
 9. Cadmium  (767)
 10. Sediments  (619)
 11. Asia  (530)
 12. Chromium  (477)
 13. Nickel  (458)
 14. Concentration  (432)
 15. Soils  (423)
 16. Pollutants  (408)
 17. Soil  (338)
 18. Trace Elements  (307)
 19. Arsenic  (303)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (39)
 2. Spanish  (18)
 3. German  (17)
 4. Arabic  (3)
 5. Portuguese  (1)
 6. French  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Kyoung-Woong
 2. Ok, Yong Sik
 3. Zhang, Chaosheng
 4. Moon, Deok Hyun
 5. Lee, Sang Soo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...