skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the American Society for Information Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Borgman, Christine L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer - Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, R. E. ; Borgman, C. L.

Journal of the American Society for Information Science, July, 1983, Vol.34(4), p.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are Online Catalogs Hard to Use? Lessons Learned from Information-Retrieval Studies

Borgman, Christine

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Nov 1986, Vol.37(6), p.387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-Users, Mediated Searches, and Front-End Assistance Programs on Dialog: A Comparison of Learning, Performance, and Satisfaction

Sullivan, Michael ; Borgman, Christine ; Wippern, Dorothy

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Jan 1990, Vol.41(1), p.27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...