skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Vinoski, Steve xóa Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New features for CORBA 3.0: despite its original flexibility and applicability to various environments, CORBA evolves to remain viable as a standard for distributed object-oriented applications

Vinoski, Steve

Communications of the ACM, Oct, 1998, Vol.41(10), p.44(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New features for CORBA 3.0

Vinoski, Steve

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...