skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Standards xóa Chủ đề: Electronic Publishing xóa Năm xuất bản: 2002đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for electronic books in the World Wide Web age

François Bry ; Michael Kraus

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.275-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438874

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alice in E-Book Land: A Primer for Librarians

Mattison, David

Computers in libraries, 2002, Vol.22(9), p.14

ISSN: 1041-7915

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...