skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Neuroscience xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Delayed Activation of Spinal Microglia Contributes to the Maintenance of Bone Cancer Pain in Female Wistar Rats via P2X7 Receptor and IL-18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delayed Activation of Spinal Microglia Contributes to the Maintenance of Bone Cancer Pain in Female Wistar Rats via P2X7 Receptor and IL-18

Yang, Y. ; Li, H. ; Li, T.-T. ; Luo, H. ; Gu, X.-Y. ; Lu, N. ; Ji, R.-R. ; Zhang, Y.-Q.

Journal of Neuroscience, 05/20/2015, Vol.35(20), pp.7950-7963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5250-14.2015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Roles of Cdk5-Mediated Subcellular Localization of FOXO1 in Neuronal Death
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roles of Cdk5-Mediated Subcellular Localization of FOXO1 in Neuronal Death

Zhou, J. ; Li, H. ; Li, X. ; Zhang, G. ; Niu, Y. ; Yuan, Z. ; Herrup, K. ; Zhang, Y.-W. ; Bu, G. ; Xu, H. ; Zhang, J.

Journal of Neuroscience, 02/11/2015, Vol.35(6), pp.2624-2635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3051-14.2015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A Critical Role for Interferon Regulatory Factor 9 in Cerebral Ischemic Stroke
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Role for Interferon Regulatory Factor 9 in Cerebral Ischemic Stroke

Chen, H.-Z. ; Guo, S. ; Li, Z.-Z. ; Lu, Y. ; Jiang, D.-S. ; Zhang, R. ; Lei, H. ; Gao, L. ; Zhang, X. ; Zhang, Y. ; Wang, L. ; Zhu, L.-H. ; Xiang, M. ; Zhou, Y. ; Wan, Q. ; Dong, H. ; Liu, D.-P. ; Li, H.

Journal of Neuroscience, 09/03/2014, Vol.34(36), pp.11897-11912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1545-14.2014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, H.
  2. Xu, Huaxi
  3. Dong, Hailong
  4. Guo, Sen
  5. Jiang, Ding-Sheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...