skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Trước1958 xóa Tất cả các phiên bản 1952đến1955 xóa Tất cả các phiên bản Ukraine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet Difficulties in the Ukraine

Pap, Michael

The Review of Politics, 1952, Vol.14(2), pp.204-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500003120

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pap, M.
  2. Michael Pap
  3. Pap, Michael

theo chủ đề:

  1. Political Science
  2. U.S.S.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...