skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-handed navigation in a haptic virtual environment

Crossan, Andrew ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.676-681

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125589

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossmodal icons for information display

Hoggan, Eve ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.857-862

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125619

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-visual overviews of complex data sets

Kildal, Johan ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.947-952

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125634

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tactile crescendos and sforzandos: applying musical techniques to tactile icon design

Brown, Lorna ; Brewster, Stephen ; Purchase, Helen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.610-615

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125578

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MultiVis: improving access to visualisations for visually impaired people

Mcgookin, David ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.267-270

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125509

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brewster, Stephen
  2. Brewster, S.A.
  3. Crossan, Andrew
  4. Hoggan, E.E.
  5. Hoggan, Eve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...