skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Marino, Stefania xóa Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Chủ đề: Migrant Workers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade union renewal and the challenges of representation: Strategies towards migrant and ethnic minority workers in the Netherlands, Spain and the United Kingdom

Connolly, Heather ; Marino, Stefania ; Lucio, Miguel Martínez

European Journal of Industrial Relations, March 2014, Vol.20(1), pp.5-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6801 ; E-ISSN: 1461-7129 ; DOI: 10.1177/0959680113516848

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade union inclusion of migrant and ethnic minority workers: Comparing Italy and the Netherlands

Marino, Stefania

European Journal of Industrial Relations, March 2012, Vol.18(1), pp.5-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6801 ; E-ISSN: 1461-7129 ; DOI: 10.1177/0959680111429755

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade unions, immigration and immigrants in Europe revisited: Unions’ attitudes and actions under new conditions

Marino, Stefania ; Penninx, Rinus ; Roosblad, Judith

Comparative Migration Studies, 2015, Vol.3(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1007/s40878-015-0003-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade unions, special structures and the inclusion of migrant workers: on the role of union democracy

Marino, Stefania

Work, Employment & Society, October 2015, Vol.29(5), pp.826-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/0950017015575866

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marino, S
  2. Marino, Stefania
  3. Roosblad, J.
  4. Penninx, Rinus
  5. Connolly, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...