skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Chủ đề: Political Economy xóa Chủ đề: Comparative Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity in Time: Politics, History, and the Relationship between Ethnic Diversity and Public Goods Provision

Singh, Prerna ; Vom Hau, Matthias; Singh, Prerna (Editor) ; Vom Hau, Matthias (Editor)

Comparative Political Studies, September 2016, Vol.49(10), pp.1303-1340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414016633231

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Costs of Marginalization: Qualitative Methods in the Study of American Politics

Pierson, Paul

Comparative Political Studies, February 2007, Vol.40(2), pp.146-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414006296347

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Deficit Spending in Nine Industrialized Parliamentary Democracies: The Role of Fiscal Institutions

Hahm, Sung Deuk ; Kamlet, Mark S ; Mowery, David C

Comparative Political Studies, February 1996, Vol.29(1), pp.52-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414096029001003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Lootable Wealth Breed Disorder?: A Political Economy of Extraction Framework

Snyder, Richard

Comparative Political Studies, October 2006, Vol.39(8), pp.943-968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414006288724

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hahm, Sung Deuk
  2. Pierson, P.
  3. Mowery, David
  4. Mowery, DC
  5. Vom Hau, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...