skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: May, Stephen xóa Tác giả/ người sáng tác: Hill, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Can Schools Save Indigenous Languages? : Policy and Practice on Four Continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Schools Save Indigenous Languages? : Policy and Practice on Four Continents

Hornberger, Nancy H., Professor; Hill, Richard, Dr; Hirvonen, Vuokko, Dr; Huss, Leena, Dr; Kamwangamalu, Nkonko M., Professor; Lopez, Luis Enrique, Dr; May, Stephen, Professor; McCarty, Teresa L., Professor; Rebolledo, Nicanor, Dr; Spolsky, Bernard, Professor

E-ISBN: 9780230582491 E-ISBN: 0230582494 DOI: 10.1057/9780230582491 ISBN: 9780230013322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-indigenous researchers in indigenous language education: ethical implications

Hill, Richard ; May, Stephen

International Journal of the Sociology of Language, 2013, Vol.2013(219), pp.47-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2516 ; E-ISSN: 1613-3668 ; DOI: 10.1515/ijsl-2013-0004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. May, Stephen
  2. Hill, Richard
  3. Hill, Richard, Dr
  4. Huss, Leena, Dr
  5. Hornberger, Nancy H., Professor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...