skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Winckler, Marco xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A FORMAL ONTOLOGY FOR DESCRIBING INTERACTIVE BEHAVIORS ON USER INTERFACES

Rocha, Thiago ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco; Winckler, Marco (Editor)

International Journal of Semantic Computing (IJSC), 2017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach for supporting distributed user interface orchestration over the Web

Firmenich, Sergio ; Rossi, Gustavo ; Winckler, Marco ; Palanque, Philippe

International Journal of Human - Computer Studies, January 2014, Vol.72(1), pp.53-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language

Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Milestones for Featuring GUI Prototyping Tools

Rocha, Thiago ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco ; Nicolas, Olivier; Winckler, Marco (Editor)

Journal of Software Engineering and Applications, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-3116 ; E-ISSN: 1945-3124

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Web browsing: supporting frequent uses and opportunistic requirements

Firmenich, Sergio ; Bosetti, Gabriela ; Rossi, Gustavo ; Winckler, Marco ; Corletto, José María; Winckler, Marco (Editor)

Universal Access in the Information Society, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Approach for Multi-Artifact Testing Through an Ontological Perspective for Behavior-Driven Development

Thiago Rocha Silva ; Jean-Luc Hak ; Marco Winckler

Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 01 July 2016, Issue 7, pp.81-107 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2255-9922 ; DOI: 10.7250/csimq.2016-7.05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...