skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Nhan đề tạp chí: BMC Genomics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OxyGene: an innovative platform for investigating oxidative-response genes in whole prokaryotic genomes

Thybert, David ; Avner, Stéphane ; Lucchetti-Miganeh, Céline ; Chéron, Angélique ; Barloy-Hubler, Frédérique

BMC Genomics, 2008, Vol.9, p.637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-9-637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens

Wincker Patrick ; Couloux Arnaud ; San Clemente Hélène ; Mathé Catherine ; Gaulin Elodie ; Madoui Mohammed-Amine ; Dumas Bernard

BMC Genomics, 01 December 2007, Vol.8(1), p.471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-8-471

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HGCS: an online tool for prioritizing disease-causing gene variants by biological distance

Itan, Yuval ; Mazel, Mark ; Mazel, Benjamin ; Abhyankar, Avinash ; Nitschke, Patrick ; Quintana-Murci, Lluis ; Boisson-Dupuis, Stephanie ; Boisson, Bertrand ; Abel, Laurent ; Zhang, Shen-Ying ; Casanova, Jean-Laurent

BMC genomics, 03 April 2014, Vol.15, pp.256 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 24694260 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BioMart – biological queries made easy

Thorisson Gudmundur ; London Darin ; Holland Richard ; Ballester Benoit ; Haider Syed ; Smedley Damian ; Kasprzyk Arek

BMC Genomics, 01 January 2009, Vol.10(1), p.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-10-22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MafFilter: a highly flexible and extensible multiple genome alignment files processor

Dutheil, Julien Y ; Gaillard, Sylvain ; Stukenbrock, Eva H

BMC Genomics, Jan 22, 2014, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Couloux, Arnaud
  2. Casanova, Jean-Laurent
  3. Lucchetti-Miganeh, Céline
  4. Gaillard, Sylvain
  5. Nitschke, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...