skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science xóa Chủ đề: Virtual Reality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Impact of Highly Immersive Technologies and Natural Interaction on Player Engagement and Flow Experience in Games

Brondi, Raffaello ; Alem, Leila ; Avveduto, Giovanni ; Faita, Claudia ; Carrozzino, Marcello ; Tecchia, Franco ; Bergamasco, Massimo

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9353, pp.169-181 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8_13

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework to Develop VR Interaction Techniques Based on OpenInterface and AFreeCA

Martínez, Diego ; Lawson, J-Y Lionel ; Molina, José P ; García, Arturo S ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoit

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Impact of Automatic vs. Controlled Rotations on Spatial Transfer with a Joystick and a Walking Interface in VR

Larrue, Florian ; Sauzéon, Hélène ; Foloppe, Déborah ; Wallet, Gregory ; Cazalets, Jean-René ; Gross, Christian ; Hachet, Martin ; N’kaoua, Bernard

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8117(Part I), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-40483-2_1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual Flow Interaction: Scene Flow and Data Flow, Dual Interaction in Art Installations

Alonso-Calero, José Ma ; Reyes-Lecuona, Arcadio ; Marín-Clavijo, Jesus ; Cano-García, Josefa

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.503-506 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_68

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Visual Discomfort in Head-Mounted Displays Using Electroencephalography

Mai, Christian ; Hassib, Mariam ; Königbauer, Rolf

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.243-252 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_15

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pragati - A Mobile Based Virtual Reality (VR) Platform to Train and Educate Community Health Workers

Sorathia, Keyur ; Sharma, Kshipra ; Bhowmick, Shimmila ; Kamidi, Preetham

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.459-463 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_51

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carrozzino, Marcello
  2. Hassib, Mariam
  3. Avveduto, Giovanni
  4. Cazalets, Jean-René
  5. Sharma, Kshipra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...