skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common sense and intelligent user interfaces

Havasi, Catherine ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.7-7

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216301

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating user interface agents with conventional applications

Lieberman, Henry

Proceedings of the 3rd international conference on intelligent user interfaces, 01 January 1998, pp.39-46

ISBN: 0897919556 ; ISBN: 9780897919555 ; DOI: 10.1145/268389.268397

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compelling intelligent user interfaces-how much AI?

Birnbaum, Larry ; Horvitz, Eric ; Kurlander, David ; Lieberman, Henry ; Marks, Joe ; Roth, Steve

Proceedings of the 2nd international conference on intelligent user interfaces, 06 January 1997, pp.173-175

ISBN: 0897918398 ; ISBN: 9780897918398 ; DOI: 10.1145/238218.238319

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A zero-input interface for leveraging group experience in web browsing

Sharon, Taly ; Lieberman, Henry ; Selker, Ted

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.290-292

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604102

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A goal-oriented interface to consumer electronics using planning and commonsense reasoning

Lieberman, Henry ; Espinosa, José

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.226-233

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111497

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of textual affect sensing using real-world knowledge

Liu, Hugo ; Lieberman, Henry ; Selker, Ted

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.125-132

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604067

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting kitchen appliances with a shared context using knowledge about daily events

Lee, Chia-Hsun ; Bonanni, Leonardo ; Espinosa, Jose ; Lieberman, Henry ; Selker, Ted

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.348-350

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111533

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to wreck a nice beach you sing calm incense

Lieberman, Henry ; Faaborg, Alexander ; Daher, Waseem ; Espinosa, José

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.278-280

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040898

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting user hypotheses in problem diagnosis

Wagner, Earl ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.30-37

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964450

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

What am I gonna wear?: scenario-oriented recommendation

Shen, Edward ; Lieberman, Henry ; Lam, Francis

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.365-368

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216368

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demonstration of agent support for user hypotheses in problem diagnosis

Wagner, Earl ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.368-369

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964538

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An end-user tool for e-commerce debugging

Wagner, Earl ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.331-331

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604124

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user debugging for e-commerce

Lieberman, Henry ; Wagner, Earl

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.257-259

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604092

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metafor: visualizing stories as code

Liu, Hugo ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.305-307

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040908

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent profiling by example

Shearin, Sybil ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 6th international conference on intelligent user interfaces, 01 January 2001, pp.145-151

ISBN: 1581133251 ; ISBN: 9781581133257 ; DOI: 10.1145/359784.360325

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent interface agents

Lieberman, Henry

Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces, 01 December 1998, p.7

ISBN: 1581130988 ; ISBN: 9781581130980 ; DOI: 10.1145/291080.291083

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tutorial 1: intelligent interface agents

Lieberman, Henry

Proceedings of the 3rd international conference on intelligent user interfaces, 01 January 1998, p.3

ISBN: 0897919556 ; ISBN: 9780897919555 ; DOI: 10.1145/268389.268390

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IUI and agents for the new millennium (panel II)

Lieberman, Henry ; Bradshaw, Jeffrey ; Gil, Yolanda ; Selker, Ted

Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces, 01 December 1998, pp.93-94

ISBN: 1581130988 ; ISBN: 9781581130980 ; DOI: 10.1145/291080.291096

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's browse: a collaborative Web browsing agent

Lieberman, Henry ; Van Dyke, Neil ; Vivacqua, Adrian

Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces, 01 December 1998, pp.65-68

ISBN: 1581130988 ; ISBN: 9781581130980 ; DOI: 10.1145/291080.291092

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Butterfly: a conversation-finding agent for Internet relay chat

Van Dyke, Neil ; Lieberman, Henry ; Maes, Pattie

Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces, 01 December 1998, pp.39-41

ISBN: 1581130988 ; ISBN: 9781581130980 ; DOI: 10.1145/291080.291088

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1996  (2)
 3. 1997đến1999  (9)
 4. 2000đến2002  (4)
 5. Sau 2002  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. CHI '02 Extended Abstracts on human factors in computing systems  (1)
 2. CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems  (1)
 3. CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems  (2)
 4. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings  (4)
 5. International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI  (4)
 6. Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces  (2)
 7. Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces  (2)
 8. Proceedings of the 12th annual conference on computer graphics and interactive techniques  (1)
 9. Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces  (2)
 10. Proceedings of the 14th Conference on l'interaction homme-machine  (1)
 11. Proceedings of the 3rd international conference on intelligent user interfaces  (2)
 12. Proceedings of the 4th ACM conference on electronic commerce  (1)
 13. Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces  (4)
 14. Proceedings of the 6th international conference on intelligent user interfaces  (1)
 15. Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces  (4)
 16. Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces  (2)
 17. Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on human factors in computing systems  (1)
 18. Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on human factors in computing systems  (1)
 19. Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems  (3)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lieberman, Henry
 2. Lieberman, H.
 3. Wagner, Earl
 4. Selker, Ted
 5. Liu, Hugo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...