skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile form-editor: a push based group communication tool

Chande, Suresh ; Koivisto, Ari

Proceedings of the 3rd international conference on mobile technology, applications & systems, 25 October 2006, pp.55-es [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1595935193 ; ISBN: 9781595935199 ; DOI: 10.1145/1292331.1292394

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A physical notice board with digital logic and display

Villar, Nicolas ; Van Laerhoven, Kristof ; Gellersen, Hans

Proceedings of the 2nd European Union symposium on ambient intelligence, 08 November 2004, pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1581139926 ; ISBN: 9781581139921 ; DOI: 10.1145/1031419.1031428

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An advanced simulation tool-set for video transmission performance evaluation

Kao, Ku-Lan ; Ke, Chih-Heng ; Shieh, Ce-Kuen

Proceeding from the 2006 workshop on ns-2: the ip network simulator, 10 October 2006, pp.10-es [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1595935088 ; ISBN: 9781595935083 ; DOI: 10.1145/1190455.1190464

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koivisto, Ari
  2. Ke, C.-H.
  3. Kao, K.-L.
  4. Chande, S.
  5. Gellersen, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...