skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Springer (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Software & Systems Modeling xóa Tất cả các phiên bản Timed Input/Output Automata xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contract-based modeling and verification of timed safety requirements within SysML

Dragomir, Iulia ; Ober, Iulian ; Percebois, Christian

Software & Systems Modeling, 2017, Vol.16(2), pp.587-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-015-0481-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ober, Iulian
  2. Dragomir, Iulia
  3. Ober, I.
  4. Percebois, Christian
  5. Percebois, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...